SiteMap

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8 ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
  • By : Root Admin
  • 29 April 2016
Print

ด้วยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมการประกวดรางวัลเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ขึ้น ใช้ชื่อว่ารางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ หรือ SMEs National Awards เพื่อมอบรางวัลให้กับกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน และเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs เกิดการสร้างมาตรฐาน คุณภาพ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs เกิดแรงจูงใจ เกิดการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานมากขึ้นสู่ระดับสากล

*** สามารถดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ smesnationalawards.com

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : คุณศาตพร เผ่าสกุลทอง หรือ คุณ ยุธิชล ศรีตัญญู โทรศัพท์ 0 2619 5500 ต่อ 585 หรือ 573

*** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2559