SiteMap

ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • By : Root Admin
 • 11 September 2020
Print

คำตอบ

3.1 ทำเว็บไซต์ให้เสร็จเรียบร้อยพร้อมออนไลน์ โดยมีเวลายื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบการ

3.2 ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สถานที่การจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 • เขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ ณ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต 50 เขต (ตามที่ตั้งของสถานประกอบการ) หรือ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ศาลาว่าการ กทม. (ครอบคลุมทั้ง 50 เขต)
 • จังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ ณ เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล (ตามที่ตั้งของสถานประกอบการ)

เอกสารที่ใช้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
 2. แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) (ตัวอย่างการกรอก แบบ ทพ.)
 3. เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบแบบ ทพ.) (ตัวอย่างการกรอก เอกสารแนบแบบ ทพ.)
 4. Print หน้าแรกของร้านค้าออนไลน์ สินค้า/บริการที่ประกอบพาณิชยกิจ และวิธีการสั่งซื้อสินค้า/บริการ วิธีการชำระเงิน วิธีการส่งสินค้า
 5. วาดแผนที่ตั้งการประกอบพาณิชยกิจ
 6. หนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท (กรณีจดในนามนิติบุคคล)
 7. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เจ้าบ้าน (เอกสารเพิ่มเติม)

 1. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือสัญญาเช่า และ Link หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือสัญญาเช่า
 2. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของสถานที่ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารสิทธิ์ที่แสดงว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ เข้ามาตั้งสาขาดำเนินกิจการในประเทศไทย ให้แนบเอกสารเพิ่มเติม

 1. สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
 2. หนังสือแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการในประเทศไทย
  • ใบอนุญาตทำงาน (กรณีผู้ดำเนินกิจการเป็นคนต่างด้าว)
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือหนังสือรับรองการใช้สิทธิ (ถ้ามี)

อัตราค่าธรรมเนียม

 • การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 50 บาท
 • การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ 20 บาท
 • การจดทะเบียนยกเลิก 20 บาท

3.3 ผู้ยื่นจดทะเบียนฯ ได้รับใบทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (แบบ พค. 0403)