SiteMap

การจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะต้องเสียภาษีหรือไม่
  • By : Root Admin
  • 11 September 2020
Print

คำตอบ เรื่องเสียภาษีไม่เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แต่หากการประกอบกิจการนั้นก่อให้เกิดรายได้ ก็ต้องเสียภาษีเงินได้ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด