SiteMap

ขอเครื่องหมาย DBD Registered ใช้เวลานานเท่าไหร่
  • By : Root Admin
  • 11 September 2020
Print

คำตอบ ประมาณ 1 วัน (นับจากวันที่กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับเอกสาร หรือข้อมูลจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) หากเว็บไซต์ หรือ Social Media  มีรายละเอียดครบถ้วนตามเกณฑ์การให้เครื่องหมายของกรมฯ