แผนผังเว็บไซต์

ขอเครื่องหมาย DBD Verified ต้องทำอย่างไร
  • โดย : Root Admin
  • 11 กันยายน 2563
พิมพ์

คำตอบ ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านกระบวนการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

  1. ประเมินตนเอง เข้าไปที่เว็บไซต์ www.trustmarkthai.com เพื่อขอเครื่องหมาย DBD Verified โดยทำแบบประเมินตนเองสำหรับผู้ประกอบการเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  2. ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  3. ประเมินโดยคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจประเมินฯ DBD Verified ตรวจสอบเว็บไซต์ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

*** วิธีการขอเครื่องหมาย DBD Verified : ผ่านระบบขอเครื่องหมายออนไลน์ เว็บไซต์ www.Trustmarkthai.com (คู่มือการขอเครื่องหมาย)