แผนผังเว็บไซต์

เงื่อนไขการร้องเรียน

1.ผู้ร้องจะต้องร้องทุกข์ในกรณีที่เป็นความจริงเท่านั้น
2.ข้อร้องทุกข์ที่ไม่รับพิจารณา มีดังนี้
    2.1 ข้อร้องทุกข์ที่ผู้ร้องได้ใช้สิทธิดำเนินคดีทางศาลแล้ว หรือหมดอายุความในการดำเนินคดีแล้ว
    2.2 ข้อร้องทุกข์ที่อยู่ในกระบวนการดำเนินคดีทางศาล หรือที่ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเสร็จ เด็ดขาดแล้ว
    2.3 ข้อร้องทุกข์ที่อยู่ในกระบวนการล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการตามกฎหมาย ผู้ร้องขอรับรองว่า ข้อเท็จริงที่ได้ยื่นร้องทุกข์ เป็นความจริงทุกประการ โดยขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด และผู้ร้องทราบว่าการนำความเท็จมาร้องต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐาน

 


ยกเลิก